Małżeńskie ustroje majątkowe – Umowne rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W kolejnej odsłonie tematu majątkowych ustrojów małżeńskich zajmiemy się możliwością rozszerzenia wspólności majątkowej. W jaki sposób małżonkowie mogą to zrobić? Czy wiążą ich jakieś ograniczenia? Zapraszamy do lektury!

 

W ramach umowy małżeńskiej, małżonkowie mogą ograniczyć lub rozszerzyć wspólność majątkową. Przepisy nie precyzują w jaki sposób można rozszerzyć lub ograniczyć wspólność w związku z czym małżonkowie mogą kształtować taką umowę prawie dowolnie. Jedyne ograniczenie stanowi art. 49 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 58 kodeksu cywilnego i art. 3531 kodeksu cywilnego.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 49 k.r.o., na mocy umowy majątkowej nie można rozszerzyć wspólności na:

  • przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny
  • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie
  • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

Ponadto swoboda małżonków podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 58 i 3531 k.c. zgodnie z którymi nieważna jest czynność prawna:

  • sprzeczna z ustawą
  • mająca na celu obejście prawa
  • sprzeczna z zasadami współżycia społecznego

Celem powyższych ograniczeń jest, aby umowa małżeńska nie była sprzeczna z zasadami prawa rodzinnego, w szczególności zasadami współżycia społecznego oraz zasadą równouprawnienia małżonków.

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej bardzo często wybierane przez małżonków z powodów podatkowych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2017 roku, sygn. II FSK 456/15, uznanie, iż wskutek rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej jeden z małżonków nabył przedmiot majątkowy wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadziłoby do opodatkowania także tego małżonka, do którego majątku osobistego należała nieruchomość, na którą rozszerzono wspólność majątkową małżeńską. Zapłata podatku nastąpiłaby wszak z majątku wspólnego małżonków, wskutek czego jego ciężar poniósłby więc także ten z małżonków, który zbyty odpłatnie przedmiot majątkowy niewątpliwie nabył na tyle wcześniej, że obowiązek podatkowy względem niego nie mógłby w ogóle powstać. 

Jeżeli małżonek na skutek umowy rozszerzającej wspólność małżeńską wnosi do majątku wspólnego rzecz, która stanowi jego własność, to również w chwili objęcia tejże rzeczy wspólnością małżeńską będzie on miał pełne prawo własności do tejże rzeczy. 

 

Autor: Radca Prawny Marcin Kęska

 

Reklamacja pokoju hotelowego

Wakacje trwają. Niestety nie zawsze usługi hotelowe spełniają nasze wymagania a co więcej nie zawsze pokrywają się z ofertą jaką zakupiliśmy. W takich sytuacjach możemy reklamować usługę. Wychodząc Państwu naprzeciw przygotowaliśmy wzór reklamacji który po uzupełnieniu można przesłać do podmiotu który tę usługę nam świadczył. Pamiętajmy aby w ferworze planowania zawsze sprawdzać turoperatorów i hotele oraz czytać ze zrozumieniem opinie jakie znajdujemy na stronach o wakacjach.

Czytaj 26.07.2022

TERMINY PRZEDAWNIENIA

ZASADY OGÓLNE Od 2018 roku ogólny okres przedawnienia roszczeń jednorazowych i niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą został skrócony z 10 lat do 6 lat. Po nowelizacji zmianie uległ także termin przedawnienia roszczeń m.in. stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu – wynosi on obecnie 6 lat.

Czytaj 31.05.2022

Odszkodowanie i zadośćuczynienie- a to nie to samo?

O pojęciach odszkodowania i zadośćuczynienia słyszał praktycznie każdy. Niestety już nie każdy jest w stanie rozróżnić ich znaczenie i bardzo często błędnie używane są zamiennie jako oznaczenie tego samego roszczenia. Tymczasem nie są to tożsame pojęcia i oznaczają dwa różne roszczenia, które unormowane są w art. 444 i art. 445 kodeksu cywilnego. Warto znać i rozróżniać te pojęcia w szczególności, gdy przydarzy się nam wypadek z winy innej osoby, którego skutki możemy odczuwać przez długie lata. W takiej sytuacji mamy prawo żądać nie tylko naprawienia wyrządzonej szkody, ale także zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Czytaj 20.04.2022